Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji za Izposojo/Testiranje/Obročni nakup aparatov

1. Čas izposoje

Čas izposoje se prične z vročitvijo aparata oziroma na dan prvega poizkusa vročitve pošiljke (če je oprema poslana po pošti) in konča na zadnji dan uporabe. Oprema mora biti vrnjena (osebno ali po pošti) med delovnim časom zadnji dan izposoje.

2. Transport

Najemnik je odgovoren za prevoz do svoje lokacije in za vračilo nazaj najemodajalcu. Prevzem aparata je možen na naslovu: SEMOS d.o.o., Opekarniška cesta 15a, 3000 Celje. Aparat, ki so namenjeni najemu oz. testiranju se lahko prevzamejo od ponedeljka do petka. V soboto, nedeljo in ob praznikih aparata ni možno vrniti oz. si izposoditi. Predhodno nas prosim pokličite ali je aparat katerega želite na voljo. Aparata ne pošiljamo preko pošte zaradi specifične uporabe aparata ter velikosti. Aparate je ob posebnem dogovoru mogoče prevzeti na drugih lokacijah, ko najemnik obišče najemodajalčevega pogodbenega partnerja, kateri mu predstavi pravilno uporabo aparatov!

3. Izposoja

Aparat si je možno izposoditi za določeno obdobje, ki velja za izposojen aparat po spodnji tabeli. Izposoja aparata mora biti plačana vnaprej. Za nadaljnji najem se tri dni pred iztekom najemnine izstavi račun za naslednje obdobje najema. Uporabnik lahko aparat vrne ob vsakem zaključku obdobja, vendar mora to sporočiti pet delavnih dni pred iztekom na številko 041 615 050 ali na info@semos.si. Če uporabnik ne javi, da namerava aparat vrniti, se mu avtomatsko zaračuna najemnina za naslednje najemno obdobje.

tabela izposoja

4. Testiranje

Testiranje velja za aparata HiToP 191 in Metabol

Aparat si je možno izposoditi za dobo enega meseca na testiranje. Vsak uporabnik si lahko aparat za testiranje izposodi le enkrat in si ga ne more več izposoditi za namene testiranja. Lahko pa aparat odkupi z možnostjo plačila na obroke in sicer maksimalno 12 obrokov.

5. Odpoved

Odpoved rezervacije je možna preko telefona ali e-maila. Odpoved naročila izposoje 5 ali več dni pred predvidenim dnem izposoje je brezplačna, za odpoved, dano v krajšem roku pa se plača nadomestilo v vrednosti 60,00€.

6. Uporaba

Najemnik mora ravnati z opremo previdno in v skladu z navodili za uporabo in skrbnostjo dobrega gospodarja. Najemnik se nadalje zavezuje, da bo aparat uporabljal neposredno sam in pravice na aparatu po pogodbi, brez pisnega soglasja najemodajalca, ne bo prenašala na tretje osebe.

7. Pravice najemnika

Najemodajalec jamči najemniku izposojo opreme, določene v pogodbi.

8. Realizacija naročila

Potrdilo o vplačilu v elektronski ali drugi obliki ne potrjuje najemodajalčev pristanek na najemnikovo naročilo, dokler tudi najemodajalec ne podpiše pogodbe o izposoji.

9. Lastništvo

Oprema je in bo ostala last najemodajalca, razen v primeru, da najemnik plača s pogodbo dogovorjeno število zaporednih mesečnih obrokov brez prekinitve. Takrat se lastništvo aparata avtomatsko prenese na najemnika. Najemnik ne sme dajati opreme v podnajem tretji osebi.

10. Popravila

Najemodajalec mora najemniku opremo izročiti v tehnično brezhibnem stanju in delujočo. V primeru nastanka ali povzročitve kakršnihkoli poškodb opreme mora najemnik o tem takoj obvestiti najemodajalca. V primeru poškodbe najemnik plača stroške popravila in druge nastale stroške v zvezi s popravilom.

11. Izguba, poškodbe ali nevrnjena oprema.

Najemnik s to pogodbo prevzema tveganje in stroške izgube ali poškodb opreme. Najemodajalec si pridržuje pravico do izbire načina in kraja popravila ter serviserja v okviru razumnih tržnih cen. Najemnik in najemodajalec se strinjata, da pravno in tudi drugače priznavata vzrok poškodbe opreme, ki ga v zapisniku navede serviser, ki ga izbere najemodajalec. V primeru malo verjetnega dogodka, ko najemnik prejme opremo posredno od pogodbenega prevoznika in je ob prejemu videti pošiljka poškodovana, mora najemnik v roku treh (3) ur po prejemu opreme, takoj obvestiti najemodajalca. Na osnovi najemojemalčevega obvestila o verjetni poškodbi opreme med prevozom, bo najemodajalec poslal opremo v pregled in popravilo pooblaščenemu serviserju. Najemnik in najemodajalec se strinjata in priznavata, pravno in tudi drugače, zapisnik pooblaščenega serviserja. V primeru, da je popolnoma jasno, da je poškodba nastala med dostavo dostavljavca, se škoda ne zaračuna najemniku. V primeru izgube ali ne vračila opreme se najemnik strinja in dovoljuje, da najemodajalec izstavi račun za maloprodajno ceno primerljive nadomestne opreme. Maloprodajna cena primerljive nadomestne opreme bo zaračunana skupaj s poštnino ob predhodni ugotovitvi, da je izposojena oprema “izgubljena” ali “nevrnjena”. V primeru tatvine mora najemnik dogodek prijaviti policiji in narediti zapisnik. Hkrati mora o tem takoj obvestiti najemodajalca. Izposojena oprema se šteje za “izgubljeno” ali “nevrnjeno”, če izposojeno opremo najemnik ne uspe vrniti najemodajalcu v roku sedmih (7) dni po dogovorjenem dnevu vračila. V primeru, da najemnik vrne nepoškodovano opremo v roku tridesetih (30) dni po dogovorjenem dnevu vračila, bo izdan račun za celotno mesečno najemnino. Za zamujeno vračilo se zaračuna vrednost enomesečnega najema, ki velja za najeti aparat.  V primeru da najemnik ne javi svoje odločitve glede izposoje aparata in aparata ne vrne niti ne plačuje mesečnih najemnin, se sproži postopek za vračilo aparata ali odplačilo po maloprodajni ceni izposojenega izdelka. Od te vrednosti se odšteje že plačana najemnina. Za vse zamude, ki nastanejo pri plačilu se zaračunajo zakonite zamudne obresti.

12. Izdelki, ki niso na zalogi.

Takoj ko bo izdelek na voljo, ga najemodajalec odpremi. Lahko se zgodi, da izdelek, ki ga je najemnik naročil, ni na zalogi, kar povzroči zamudo pri izpolnitvi najemnikovega naročila. Najemodajalec ne jamči razpoložljivosti izdelkov – opreme. Katerakoli ocena razpoložljivosti izdelkov, ki jo navede najemodajalec, temelji na predpostavki, da vsi uporabniki www.semos.si vračajo najeto opremo v dogovorjenem roku in nepoškodovano. Najemodajalec bo obvestil najemnika o naročenem izdelku, ki ni na zalogi oz. je takojšna odprema nemogoča.

13. Vračilo

Ob koncu ali predčasnem končanju najema mora najemnik vrniti opremo/izdelke najemodajalcu vzdrževano, v dobrem in delujočem stanju, s pričakovanimi poškodbami, ki so posledica samo normalne in pravilne uporabe. Najemnik bo najeto opremo/izdelke vrnil na svoje stroške in izdatke na način, ki ga izbere najemodajalec. Normalno obrabo in odrgnine določi najemodajalec znotraj običajnih sprejemljivih meja. Najemnik je odgovoren, da pri povratnem pošiljanju uporabi primerno pakiranje in embalažo, predvsem z uporabo embalaže in odpremnega materiala, ki ga je uporabil in priložil najemodajalec ob pošiljanju naročila. Najemnik vrne opremo brezhibno z očiščeno zunanjostjo in notranjostjo. Brezhibnost dokazujejo redni servisi. Če najemnik opreme ne vrne v stanju iz zgornjega odstavka, se mu zaračuna čiščenje v višini cene servisnega pregled. Cena servisnega pregleda znaša 70,00 EUR + ddv. Vsi zunanji ali notranji posegi na aparatu brez predhodnega dogovora z najemodajalcem so prepovedani in zato se stroški popravil ne priznavajo. V primeru okvare med uporabo zaradi dotrajanosti ali tehnične napake gredo stroški popravila na račun najemodajalca, popravilo in plačilo pa se izvede po dogovoru z najemnikom. Najemodajalčev prevzem opreme od najemnika ne vsebuje takojšnje ugotovitve stanja opreme ob vrnitvi. Najemodajalec si pridržuje pravico do prevzema opreme ter do ugotovitve stanja opreme v razumnem roku. Najemodajalčeve ugotovitve glede stanja opreme so obvezujoče v skladu s točko 11 splošnih pogojev (Izgubljena, poškodovana ali nevrnjena oprema)

14. ČIŠČENJE

Uporabnik vrne opremo posojevalcu brezhibno z očiščeno zunanjostjo. Če uporabnik opreme ne vrne v očiščenem stanju se mu zaračunajo stroški čiščenja v višini 50 EUR.

15. Dodatni dokumenti

Na zahtevo najemodajalca je najemnik dolžan preskrbeti in izročiti najemodajalcu tiste dokumente, ki jih najemodajalec oceni kot potrebne ali zaželene za namene, povezane s hrambo oz. evidenco za zaščito najemodajalčevih interesov v zvezi z najeto oziroma testirano opremo.

16. Tiskovne napake

V primeru, da pride do napačne cene zaradi tiskovne napake ali napake, storjene s strani naši zaposlenih, ima najemodajalec pravico zavrniti ali razveljaviti vsa naročila, ki so nastala z napačno ceno. Če je bila kreditna kartica najemnika že obremenjena za naročilo nakupa ali najema in je najemnikovo naročilo razveljavljeno, mora posojevalec takoj vrniti denar na najemnikov račun v znesku, ki je bil plačan.

17. Celotna pogodba

Ta dokument določa Sporazumno pogodbo med udeleženci te zadeve in ne more biti popravljen, zamenjan ali spremenjen, razen če se vsi udeleženci strinjajo. Če se ugotovi, da je del pogodbe neuresničljiv, ne bo vplival na ostanek pogodbe, ki ostane veljavna in uresničljiva.

18. Odstop

Najemnik ne more odstopiti od te pogodbe brez pisne privolitve najemodajalca.

18. www.semos.si

si pridržuje pravico do razveljavitve naročila iz kateregakoli razloga, vključno z napakami v ceniku. Ti pogoji so nadrejeni katerim koli drugim pogojem, ki bi jih najemnik vključil v naročilo ne glede na to ali najemodajalec podpiše tako naročilo. Najemodajalec si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev v kateremkoli času. Najemodajalec pred predajo opreme najemniku, razloži in razkaže njeno delovanje. V primeru, da najemnik želi prejeti aparat preko dostave, so v paketu priložena navodila za uporabo aparata. Posebna pravila veljajo za aparata HiToP 191 in Metabol. Za ta dva aparata je nujno potreben oseben prevzem. Aparata se lahko po pošti pošljeta le v primeru, da je najemnik obiskal najemodajalčevega pogodbenega partnerja, kateri mu je razložil pravilno uporabo aparata! Stranki tudi podpišeta primopredajni zapisnik, s čimer potrdita stanje opreme. V primeru dostave velja kot primopredajni zapisnik podpis prevzemnega dokumenta dostavljavca. Pred podpisom prevzemnega dokumenta mora najemnik preveriti v kakšnem stanju je paket, če je paket poškodovan, veljajo zahteve iz enajstega (11) poglavja. Izguba, Poškodbe ali nevrnjena oprema. V primeru potovanja v države z visokim tveganjem, mora o tem najemnik predhodno seznaniti najemodajalca, saj morajo biti opravljena dodatna »rizična« zavarovanja. V primeru soglasja med strankama, zapisnik o vrnitvi predmetov podpišeta obe stranki, in s tem je najem zaključen. Za vse ostale primere, nenavedene v najemni pogodbi, podjetje SEMOS d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti.

 

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB1), s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

Cene in ažurnost podatkov

Vse cene izdelkov v spletni trgovini vsebujejo 22% ali 9,5% DDV. Cene so označene v evrih (EUR). Cene na spletnih straneh trgovine www.semos.si veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene veljajo samo za nakup preko spletne trgovine www.semos.si. Cena, ki je navedena ob posameznem artiklu, je v času potrditve nakupa končna prodajna cena artikla in se po potrditvi naročila ne more spremeniti. Cene so priporočene prodajne cene proizvajalca oziroma distributerja ali jih ponudnik oblikuje sam. V ceno izdelka strošek dostave ni vključen.

Ponudnik si prizadeva čim bolje skrbeti za ažurnost in točnost podatkov, ki so navedeni na spletu. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa ali mu ponudil rešitev v obojestransko zadovoljstvo. Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca

Ponudnik se ne zavezuje za pravilnost in popolnost podatkov na straneh spletne trgovine, niti se ne zavezuje za pravilnost in popolnost tekstovnega,video, slikovnega ali zvočnega materiala. Fotografija in dejanski izgled artikla se lahko razlikujeta.

Naročanje

Naročila preko spletne trgovine www.semos.si

Naročanje poteka preko Interneta 24 ur na dan, vse dni v letu. Potrošnik izbira in naroči izdelke, ki so mu na voljo v spletni trgovini, razvrščene v kategorijah. Naročila sprejemamo preko nakupa v spletni trgovini.

Kupoprodajna pogodba med www.semos.si in kupcem je v spletni trgovini www.semos.si sklenjena v trenutku, ko www.semos.si kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (z naslovom: potrditev naročila). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za www.semos.si kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče.

Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku www.semos.si

Postopek nakupa

Prvi nakup

Na spletni strani si izberete artikle, v kolikor želite kupiti več istih artiklov v okencu ob izdelku vnesite količino. Količino izbranih artiklov lahko kasneje tudi še spreminjate v košarici.

Če želite v košarico dodati še kakšen artikel, kliknite “Nadaljuj z nakupovanjem”. Če pa želite svoj nakup zaključiti pa kliknite gumb “Zaključi nakup”.

Ko se odločite zaključiti nakup, v naslednjem koraku izpolnite obrazec “Registracija”, če v naši spletni trgovini nakupujete prvič. S tem si ustvarite tudi nov uporabniški račun. V primeru, da ste pri nas že kupovali, pa izpolnite “Prijavo”.

Naslednji korak vas pripelje v “Blagajno”, kjer določite način dostave in plačila ter dostavo naročila na drug naslov (odkljukate okence na vrhu strani). Ko izberete vse parametre kliknite gumb “Oddaj naročilo”.

Preden se odločite zaključiti nakup imate možnost pregledati in popraviti celotno vsebino naročila s klikom na gumb “Nazaj na košarico”. V nasprotnem primeru pa izberite gumb “Oddaj naročilo”.

Na e-pošto ob oddaji naročila prejmete potrdilo o registraciji ter potrdilo, da smo vaše naročilo uspešno prejeli.

Ko bo vaše naročilo z naše strani pregledano boste na e-pošto prejeli potrdilo o potrjenem/zaključenem naročilu oziroma vas bomo v primeru morebitnih težav kontaktirali preko telefona ali e-pošte.

Ponovni nakup

V kolikor ste pri nas že predhodno kupovali ste si izbrali geslo ter ob naročilu vnesli vaš e-poštni naslov. Z omenjenimi podatki se lahko na vrhu naše strani z klikom na gumb “prijava/registracija” prijavite v našo spletno trgovino in nato brez ponovnega vnašanja podatkov oddate naročilo.

Registriran uporabnik lahko tudi vidi status naročila ali ureja vnešene osebne podatke.

Nadaljnji potek naročila poteka tako kot pri prvem nakupu.

Zavrnitev naročila

Spletna trgovina semos.si si pridržuje pravico, da lahko zavrne naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji in podatki, s katerimi razpolaga ne more izvesti. V kolikor bi kupec že plačal po predračunu, mu v tem primeru kupnino vključno s stroški dostave nakažemo naslednji delovni dan.

Popolnoma varen nakup, pravica do odstopa od nakupa in vračilo blaga

Skladno z določili 43.č. člena Zakona o varstvu potrošnika (ZvPot) ima potrošnik pravico, da v štirinajstih (14) dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od naročila/pogodbe in sicer na kontaktni elektronski naslov info@semos.si, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Ko vračate artikle prodajalcu (www.semos.si), morate priložiti obrazec za odstop od pogodbe. Obrazec lahko dobite tu. Priložite tudi kopijo računa.

Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je oddano v roku 14 dni po prevzemu blaga pisno ali po elektronski pošti. Povratna pošiljka vrnjenega blaga na sedež podjetja Semos d.o.o., Opekarniška cesta 15a, 3000 Celje, mora biti oddana v roku nadaljnjih 14 dni od poslanega obvestila o odstopu. Stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj, razen če je vnaprej dogovorjeno drugače. Ponudnik ni dolžan sprejeti pošiljk z odkupnino ali pošiljk, ki ne ustrezajo ponudnikovim splošnim pogojem poslovanja.

Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni nepolepljeni) embalaži z vso priloženo dokumentacijo. Priložena morajo biti kopija računa, telefonski kontakt ter TRR v primeru vračila denarja.

Možnost vračila ne velja v primeru, da je bila originalna embalaža odstranjena ali poškodovana in za izdelke naročene po naročilu. V primeru, da prejmemo poškodovan izdelek oz. v drugačnem stanju kot vam je bil poslan, imamo pravico zavrniti izdelek.

Po prejemu nerabljenega, nepoškodovanega blaga v nespremenjeni količini in v originalni embalaži, vam skladno z zakonom (takoj ko je mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu blaga) vrnemo opravljena plačila.

Obravnava poškodovanih pošiljk (odškodnine)

Če ste ob prevzemu pošiljke opazili, da je artikel ali pošiljka fizično poškodovana, v njej manjka vsebina ali kaže znake odprtja, lahko vložite postopek odškodnine pri pogodbeni dostavni službi. To storite tako, da pošiljko (embalažo + vsebino) prinesete na pošto, takoj, ko opazite poškodbo ali izropano pošiljko najkasneje v roku 30 dni od prevzema pošiljke. Na pošti opozorite, da je potrebno izpolniti Zapisnik o poškodovani pošiljki, ki ga podpišete tudi vi. Po prejetju vse potrebne dokumentacije, se na dostavno službo poda zahtevek za odškodnino. Zahtevek na dostavni službi komisijsko obravnavajo in na podlagi odgovora ali odobritve se vrne kupnina ali naroči nov artikel. Skupaj z dostavno službo bomo poskrbeli, da bo odškodnina rešena v najkrajšem možnem času.

Nakup za pravne osebe

Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da v prvem koraku (Registracija) vnesete kot kupca podjetje. Če ste že nakupovali na podjetje, ga le izberete iz svojega arhiva.

V kolikor potrebujete eRačun in ste z nami dogovorjeni za odloženo plačilo, izberite plačilo po predračunu, številko vašega naročila in naročilnico pa nam pošljite na info@semos.si. Način plačila vam bomo uredili naknadno. eRačun prejmete po dobavi blaga.

Če želite račun na podjetje, sprejemate pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Glavna razlika je v možnostih odstopa od pogodbe: podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam omogočamo vračilo dobavljenih artiklov v okviru garancijskih pogojev. Naštete pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema artikla brez razloga, kot to velja za potrošnike (fizične osebe).

Vračilo kupnine za pravne osebe ni možno.  Za nakupe pravnih oseb prav tako veljajo Splošni pogoji poslovanja, več o možnostih vračil v okviru garancijskih pogojev si lahko preberete v nadaljevanju .

Spletna trgovina bolečina.si pravnim osebam omogoča naslednje načine plačila:

 • z nakazilom na račun po ponudbi/predračunu*
 • odloženo plačilo (velja za organizacije javne in lokalne uprave ter podjetja, ki dosegajo ustrezno boniteto).

*Pri posameznih naročilih si pridržujemo pravico zahtevati plačilo z nakazilom na račun po ponudbi/predračunu, pri čemer še vedno velja ista cena.

Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

Potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo artikel za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema artiklov.

Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca: info@semos.si. Prodajalec pa potrošniku obrazec za odstop od pogodbe artiklov pošlje na njegov e-mail ali v papirnati obliki na njegov naslov.

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeti artikel vrne po pošti na naslov prodajalca: SEMOS d.o.o., Opekarniška cesta 15a, 3000 Celje.

Vrnitev prejetih artiklov podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artiklov (ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od tega ali gre za pošiljko/paket/tovor). Artikel je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od poslanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). V primeru dostave izdelka na naše stroške obračunamo stroške vračila po veljavnem ceniku dostavne službe in odštejemo ob vračilu kupnine.

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je artikel, ki je bil izdelan po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe.

Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu izvede izključno z nakazilom na njegov transakcijski račun. Vračilo plačila v gotovini ni mogoče!

V izjemnih primerih, ko artikli niso vrnjeni v skladu ZVPot, lahko potrošniku ponudimo odkup artikla z ustrezno odškodnino, ki jo z zapisnikom določimo ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi potrošnika po elektronski pošti. Potrošnik omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega artikla enake ali višje vrednosti.

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov (neuradno prečiščeno besedilo).

Odstop potrošnika od pogodbe za artikle iz kompleta

Če se potrošnik odloči za odstop od pogodbe za artikle, ki tvorijo komplet, lahko za celoten komplet zahteva zamenjavo za enak komplet ali vračilo kupnine. Potrošnik lahko zamenja artikel iz kompleta, v primeru stvarne napake ali poškodbe artikla, zanj pa ne more zahtevati vračila kupnine.

Menjava blaga

Če ugotovite, da vam nerabljen izdelek ne ustreza, ga brez težav zamenjamo za izdelek enake vrednosti*. V tem primeru stroške pošiljanja krijete vi. Izdelek mora biti tudi v tem primeru nerabljen, nepoškodovan in v originalni embalaži.

Garancija

Za artikle za katere je izdana garancija, ob izpolnjevanju garancijskih pogojev in v garancijskem roku, prodajalec jamči brezhibno delovanje. Garancijski rok začne teči z datumom izdanega računa. Če izdelek ni popravljen v 45 dneh, ima kupec pravico zahtevati nov izdelek ali pravico do vračila kupnine. Blago ima garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob predložitvi računa zato ga shranite. Prodajalec kupcu jamči brezhibno delovanje njenih izdelkov za garancijski čas od izročitve izdelka njenemu kupcu (garancijski rok). Prodajalec se zavezuje, da bo napake pri delovanju izdelka, ki bi se pojavile v garancijskem roku na svoje stroške odpravil sam, v času, ki ne bo daljši od 45 dni kateri začno teči z dnem prejema reklamiranega izdelka. Kupcu bo v navedenem roku izročil nov izdelek iste vrste in najmanj iste kakovosti v kolikor popravilo ne bo možno. Garancija pokriva tudi stroške prevoza. Za prevzem paketa z naše strani se dogovorite z prodajalcem. Garancija začne veljati z izdaje računa in velja za napake v materialu in izdelavi ter vse dele na izdelku razen za potrošni material

V garancijo ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj, mehanske okvare, ki jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe. Ob morebitnem garancijskem zahtevku izdelka se bo ugotovilo ali gre za napako v materialu oz. izdelavi izdelka in se bo ob potrditvi le tega opravilo garancijsko popravilo. V primeru da se ugotovi, da gre za obrabo ali poškodbo oziroma napako nastalo zaradi neprimerne uporabe ali obrabe izdelka, se garancijski zahtevek zavrne. Za uveljavljanje garancije se oglasite pri pooblaščenem serviserju, ki je naveden v garancijskem listu. Ta bo uredil vse potrebno za odpravo napak. Garancija ne velja za dele izdelka ki spadajo med potrošni material.

Stvarna napaka

 1. Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.
 2. Napaka je stvarna:
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
 1. Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.
 2. Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

 Kako se stvarno napako uveljavi?

 1. Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Obrazec za prijavo napake potrošnik prejme na e-mail naslov ali v papirnati obliki po pošti.
 2. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Stvarno napako je možno uveljavljati v roku dveh let od izročitve blaga.
 3. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čim prej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi iz 37.c in 38. člena ZVPOT .

Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila 37-39 člena  zakona o varstvu potrošnikov  (ZVPOT) (ur. list RS št 98/04-UPB2, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 in 19/15)

Načini plačila

V spletni trgovini bolečina.si omogočamo plačilo na štiri načine in sicer:

 • z gotovino ob prevzemu na zahtevanem naslovu (velja spletna cena + cena dostave) in
 • po predračunu z nakazilom na račun in prevzemu na zahtevanem naslovu (velja spletna cena + cena dostave)
 • odloženo plačilo (velja za organizacije javne in lokalne uprave ter podjetja, ki dosegajo ustrezno boniteto).
 • plačilo s plačilnimi karticami (Mastercard,Visa, …)

Plačilo po povzetju

Pošiljka prispe do kupca v zakonskem roku prenosa poštnih pošiljk. Plačilo je mogoče le z gotovino.

Pri plačilu po povzetju Pošta Slovenije zaračuna storitev vplačnine – strošek obdelave plačila po povzetju (zneske vplačnin Pošte Slovenije lahko preverite v Ceniku ostalih storitev).

Plačilo po predračunu

Predračun z vsemi plačilnimi pogoji za nakazilo se pošlje na e-naslov kupca. Pošiljka se kupcu odpremi, ko ponudnik prejme plačilo predračuna na svoj račun. Rok veljavnosti predračuna je 8 dni od prejema na e-naslov, sicer ima Trgovec pravico odstopiti od pogodbe.

V primeru plačila po predračunu se sklicujte na podatke:

SEMOS d.o.o., Opekarniška cesta 15a, 3000 Celje

ABanka d.d.,  IBAN: SI56 0510 0801 5290 005, SWIFT: ABANSI2X

Pri izpolnjevanju naloga UPN v polje sklic najprej vnesite SI00, za tem pa številko vašega naročila (npr. SI00 1234). V polju koda namena lahko izberete GDSV ali OTHR.

Naročeni izdelki bodo odposlani takoj po prejetem plačilu!

Ponudnik kupcu za nakup izda račun na trajnem mediju. Kupoprodajna pogodba (naročilo) se hrani v elektronski obliki pri ponudniku.

Dobavni roki

Rok dobave za izdelke na zalogi je običajno 1-2 dni oziroma kot je navedeno*.  V kolikor bo rok dostave izjemoma daljši vas bomo o tem obvestili v 24-ih urah.  Za izdelke, ki niso na zalogi je rok dobave izjemno različen in traja od 4 dni pa do 10 delovnih dni ali izjemoma celo več. Izdelke uvažamo iz različnih držav, zato lahko pride do razlike v času dostave.

O morebitnih daljših dobavnih rokih vas bomo preko e-pošte sproti obveščali. V primeru, da vam daljši dobavni rok ne ustreza, nam lahko to sporočite in artikel bomo odstranili iz naročila ali zamenjali z drugim.

Za vse dodatne informacije nas pokličite 041 615 050 ali pošljite info@semos.si. Z veseljem vam bomo povedali koliko časa je potrebno čakati za želeni izdelek.

Dostava

Artikli, naročeni v spletni trgovini bolečina.si, gredo na pot v najkrajšem možnem času. Našemu logističnemu področju posvečamo posebno pozornost, saj sta hitrost in udobnost dostave za nas ključnega pomena. Če so artikli na zalogi v našem centralnem skladišču, gredo na pot običajno še isti dan.

Stroški pošiljanja

Pošiljke pošiljamo preko pogodbenih dostavnih služb,  Stroške pošiljanja prištevamo h kupnini, kar je razvidno iz računa oz. ponudbe. Cene vsebujejo 22 % ali 9,5% DDV. Za fizične kupce znesek poštnine znaša 2,9 € (za izdelke v določenih rubrikah) za naročila v vrednosti do 100€, nad 100€ je za fizične kupce pošiljanje brezplačno. Za dostavo z dostavno službo in način plačila z gotovino po povzetju se obračuna dodatni strošek vplačnine po univerzalnem plačilnem nalogu kot je navedeno pod “Plačilo po povzetju”.

Varovanje podatkov

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo v skladu z ZVOP-1. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Dostavni službi bo zaupan le uporabnikov naslov za dostavo. Ponudnik stopi s kupcem v stik prek sredstev komunikacije na daljavo le takrat, ko kupec temu izrecno ne nasprotuje.

Obiskovalec z izvedeno registracijo dovoljuje ponudniku zbiranje in uporabo osebnih podatkov, ki jih vnese pri registraciji. Vsi podatki, ki jih obiskovalec navede pri registraciji, so namenjeni le poslovanju ponudnika, ki jih ne posreduje v druge namene ali tretji osebi. Podatki, ki jih zbira in obdeluje spletna trgovina, se razkrijejo le v izrednem primeru, če je taka obveznost določena v zakonu ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov spletne trgovine. Ob morebitnem “vdoru” v računalniški sistem ne nosimo odgovornosti!

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik, ponudnik ne odgovarja.

Arhiviranje pogodbe

Sklenjena pogodba med naročnikom in prodajalcem in kopije računov se arhivirajo na sedežu podjetja SEMOS d.o.o., Opekarniška cesta 15a, 3000 Celje. Kupec lahko pridobi kopijo z zahtevo po elektronski pošti. Pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.

Avtorske pravice

Vse pravice so pridržane. Vsebine na spletnih straneh lahko vsebujejo gradivo, katerega avtorske pravice so lahko tudi last tretjih oseb. Zato je vsakršno posredovanje informacij iz spletnih strani dovoljeno samo s pismeno odobritvijo lastnika.

Pritožbe in spori

Bolečina.si spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Bolečina.si se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav se kupec s prodajalcem lahko poveže telefonsko na telefonsko številko 041 615 050 ali po elektronski pošti na info@semos.si. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@semos.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Bolečina.si se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si Bolečina.si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi bolečina.si ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Prijava na e-novice

S prijavo na e-novice prijavitelj soglaša, da se osebni podatki, ki jih posreduje ob prijavi na e-novice, uporabljajo oz. obdelujejo za posredovanje sporočil, povezanih s poslovanjem ponudnika (akcije, novosti, reklamna sporočila, novice, itd.) na njegov elektronski naslov.

To soglasje lahko prijavitelj na e-novice kadarkoli pisno prekliče. Preklic lahko izvede pisno in ga pošlje na naslov SEMOS d.o.o., Opekarniška cesta 15a, 3000 Celje ali pisno preko elektronskega naslova info@semos.si

S prijavo na e-novice boste obveščeni o novostih in posebnih ponudbah, koristnih nasvetih ter o dogodkih na katerih bomo prisotni oziroma izobraževanjih, ki jih bomo organizirali.

Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev brez predhodnega obvestila.

Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje!

Brezplačna dostava

 • Nakup nad 100 eur – brezplačna dostava po Sloveniji
 • Osebni prevzem – brezplačno
 • Pošiljanje na dom – 3,66 €